Wu Zhenglong is a Jiangsu Provincial Party Committee Secretary, Qiqin, no longer

Wu Zhenglong is a Jiangsu Provincial Party Committee Secretary, Qiqin, no longer

Original title: Heilongjiang and other five provincial district party committees mainly responsible comrades, Beijing October 19Comrade Comrade, Comrade, no longer served as Secretary of Jiangsu Provincial Party Committee, member of the Jiangxi Provincial Party Committee, Liu Qi, no longer served as Secretary of Jiangxi Province, Standing Committee, and Committee; Zhang Qingwei, member of Hunan Provincial Committee,Standing Committee, Secretary, Heilongjiang Provincial Party Committee Secretary, Standing Committee, member of the Commission; Xu Dazhe is no longer serving the Secretary of the Hunan Provincial Party Committee, Standing Committee, Committee; Wang Junzheng is a member of the Tibet Autonomous Region, the Standing Committee, Secretary, Wu Yingjie no longer serveParty Committee, Standing Committee and Committee of the Tibet Autonomous Region.(Editor: Zhang Wei, Wu Ji Pan) Sharing let more people see.